§ 1. Wprowadzenie

Regulamin użytkownika Systemu Zamówień Internetowych B2B TOMAX określa zasady sprzedaży towarów przez KRZYSZTOF PĄTKOWSKI TOMAX HURTOWNIA NARZĘDZI . za pośrednictwem Internetu, zgodnie z ofertą handlową zawartą w Internecie pod adresem:  www.b2b.tomax.pl  

 1. Ilekroć w regulaminie mowa jest o:

  1. TOMAX należy przez to rozumieć firmę KRZYSZTOF PĄTKOWSKI TOMAX HURTOWNIA ELEKTRONARZĘDZI z siedzibą w Ciechanowie

  2. Dystrybutor - należy przez to rozumieć podmiot, który przekazał TOMAX HURTOWNIA ELEKTRONARZĘDZI dokument „Informacja o Dystrybutorze”,

  3. SYSTEM B2B TOMAX - należy przez to rozumieć system sprzedaży towarów firmy KRZYSZTOF PĄTKOWSKI TOMAX HURTOWNIA ELEKTRONARZĘDZI za pośrednictwem Internetu,

  4. dostęp do B2B TOMAX - należy przez to rozumieć prawo dostępu do systemu zgodnie z uprawnieniami przyznanymi Dystrybutorowi przez TOMAX. Dystrybutor otrzymuje dostęp, umożliwiający przeglądanie oferty TOMAX, składanie zamówień oraz monitorowanie rozliczeń pomiędzy Dystrybutorem i TOMAX.

§ 2. Dostęp do Systemu

 1. Dostęp do systemu może być przyznany wyłącznie Dystrybutorowi. Przyznając dostęp
  TOMAX udostępnia Dystrybutorowi indywidualne: login i hasło. Zakończenie współpracy z Dystrybutorem skutkuje utratą prawa dostępu do Systemu.

 2. Aby uzyskać dostęp do systemu Dystrybutor musi podać numer NIP oraz numer REGON swojej działalności zgodny z numerami w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz adres e-mail swojego działu księgowego.

 3. Dystrybutor może zmienić hasło w systemie. TOMAX nie ma dostępu do haseł Dystrybutora.

 4. Dystrybutor ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie loginu i hasła. Dystrybutor zobowiązany jest do nieudostępniania loginu i hasła osobom nieupoważnionym.

 5. Zalogowanie się do Systemu B2B TOMAX przy użyciu uzyskanego przez Dystrybutora hasła i loginu, stanowi akceptację treści niniejszego regulaminu.

 6. TOMAX zastrzega sobie prawo odmowy przydzielenia dostępu do Systemu bez podania przyczyn.

 7. TOMAX ma prawo cofnąć Dystrybutorowi dostęp do Systemu B2B TOMAX, który zalega z płatnościami faktur. Cofnięcie dostępu do Systemu B2B TOMAX może mieć miejsce także w sytuacji, gdy Dystrybutor prowadzi działalność konkurencyjną wobec TOMAX

§ 3. Zamówienia

 1. Strony ustalają, że zamówienia składane drogą internetową w Systemie B2B TOMAX nie wymagają potwierdzenia przez Dystrybutora w innej formie i są traktowane jak złożone w formie pisemnej. Niezależnie od możliwości składania zamówień za pośrednictwem Systemu Dystrybutor może składać zamówienia także pisemnie lub telefonicznie. TOMAX przysługuje prawo zweryfikowania zamówienia i odmowy jego realizacji bez podania przyczyn.

 2. Wszystkie ceny prezentowane w Systemie B2B TOMAX są cenami netto, nie zawierającymi podatku VAT., z zastrzeżeniem ust. 4.

 3. Złożenie zamówienia w Systemie B2B TOMAX jest jednocześnie zaakceptowaniem przez Dystrybutora warunków gwarancji udzielanej przez TOMAX na zamawiane produkty.

 4. Przedstawione w Systemie dane produktów mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 5. Dystrybutorowi nie przysługuje odszkodowanie z tytułu dostaw wykonanych niezgodnie z terminem.

 6. Nieodebranie przez Dystrybutora zamówionego towaru stanowi podstawę do dochodzenia przez TOMAX stosownego odszkodowania oraz cofnięcia dostępu do Systemu TOMAX.

§ 4. Ceny

 1. Cena towaru sprzedawanego Dystrybutorowi jest ustalana indywidualnie dla każdego Dystrybutora przy uwzględnieniu m.in. obrotu dotychczasowej sprzedaży i wielkości realizowanej transakcji.

 2. Do cen jest doliczany podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz koszt przesyłki towaru.

 3. Poziom cen Dystrybutora jest informacją poufną objętą tajemnicą handlową.

 4. Do każdego zamówienia klienta zostanie doliczony koszt transportu według zasad obowiązujących w TOMAX.

§ 5. Rozliczenia

 1. Dystrybutor upoważnia TOMAX do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

 2. Każdy Dystrybutor może uzyskać płatności z wydłużonym terminem płatności, jeśli pierwsze 2 transakcje gotówkowe będą nie mniejsze niż 1000 zł netto każda. Po pierwszych dwóch zamówieniach Dystrybutorzy mogą dokonywać zakupów z terminem płatności, po jednoczesnej weryfikacji Dystrybutora przez Dział Rozliczeń i Windykacji.

 3. W przypadku przedpłaty płatnej przelewem towar może być odebrany wyłącznie po potwierdzeniu wpłaty na rachunek TOMAX.

 4. Przez datę zapłaty dokonywanej w drodze przelewu bankowego Strony rozumieją uznanie rachunku bankowego TOMAX

 5. W przypadku opóźnień w zapłacie ceny przy sprzedaży z odroczonym terminem płatności Dystrybutor zobowiązany jest do zapłaty odsetek w wysokości ustawowej.

 6. TOMAX ma prawo wskazać inne miejsce płatności niż wskazane na fakturze w odrębnym piśmie skierowanym do Dystrybutora.

§ 6. Zasady zachowania tajemnicy handlowej

 1. Dane o cenach produktów oferowanych przez TOMAX w Systemie B2B TOMAX oraz o ich dostępności w ramach tego Systemu B2B TOMAXsłużą wyłącznie do celów związanych z zakupem od TOMAX oferowanych przez niego produktów.

 2. Dystrybutor nie może przekazywać osobom trzecim danych, o których mowa w pkt. 1 jak również nie może ich wykorzystywać lub przetwarzać dla innych celów niż związane z zakupem towarów od TOMAX. W wypadku naruszenia powyższego zakazu
  TOMAX może cofnąć Dystrybutorowi prawo dostępu do Systemu B2B TOMAX

 3. W przypadku naruszenia przez Dystrybutora postanowień ust. 1 lub 2 jest on zobowiązany zapłacić karę umowną w kwocie 10.000 zł. TOMAX może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§ 7. Zasady dostaw

 1. Transport zamawianych produktów z magazynu zostanie wykonany przez spedycję, która aktualnie współpracuje z TOMAX. Dostawa zostanie zrealizowana na koszt TOMAX przy wypełnieniu minimum logistycznego którego wartość wynosi 500 zł netto.  Na specjalne życzenie Dystrybutora, towar może być dostarczony inną firmą spedycyjną (różną od współpracującej z TOMAX) lecz koszty związane z dostawą ponosi w tym momencie Dystrybutor.

 2. Termin dostawy do Dystrybutora wynosi 7 dni roboczych.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku, gdy Dystrybutorem są wspólnicy spółki cywilnej, spółka jawna, komandytowa lub spółka komandytowo-akcyjna, dotychczasowi lub nowi wspólnicy tych spółek albo osoby do tego upoważnione są zobowiązani powiadomić TOMAX pismem wraz z załączonym odpisem stosownego dokumentu o każdorazowej zmianie składu osobowego tych spółek, pod rygorem odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną brakiem powiadomienia TOMAX o zaistniałej zmianie.

 2. Niniejszy regulamin wiąże Strony od dnia zalogowania się do Systemu do dnia rezygnacji z uczestnictwa w Systemie B2B TOMAX przez Dystrybutora lub cofnięcia dostępu do Systemu B2B TOMAX.

 3. Rezygnacja z uczestnictwa w Systemie B2B TOMAX jest skuteczna po wypełnieniu wszystkich zobowiązań Dystrybutora wobec TOMAX.

 4. Regulamin uchyla wszelkie umowy i porozumienia zawarte pomiędzy Stronami w zakresie objętym niniejszym regulaminem.

 5. O zmianach regulaminu TOMAX poinformuje Dystrybutorów za pośrednictwem Systemu

 

Oświadczenie administratora danych – wykonanie obowiązku informacyjnego

Informujemy, iż od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) niniejszym informujemy, iż przetwarzamy Państwa dane osobowe. Wszelkie szczegóły w tym zakresie zostały opisane poniżej.

Administrator danych osobowych

1)       Administratorem Państwa danych osobowych jest : Krzysztof Pątkowski „TOMAX” Hurtownia Elektronarzędzi ul. Sienkiewicza 77, 06-400 Ciechanów Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem e-mail: b2b@tomax.pl, bądź listownie pod adresem: Krzysztof Pątkowski „TOMAX” Hurtownia Elektronarzędzi ul. Sienkiewicza 77, 06-400 Ciechanów, z dopiskiem  „Ochrona danych osobowych”. 

Zakres powierzonych danych

2)       Zakres powierzonych danych (nazwa firmy, imię, nazwisko, ulica, kod pocztowy, miejscowość, e-mail, telefon, nip, regon, nr konta bankowego)  jest przetwarzane w celach:  

 1. Zawarcia oraz realizacji umowy,

 2. Realizacji zapytań ofertowych,

 3. dokonywania prawidłowych rozliczeń związanych z zawartą umową, zarówno z Państwem jak i z organami skarbowymi,

 4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami,

 5. przygotowywania i rozpatrywania reklamacji,

 6. celów podatkowych,

 7. archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wskazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem.

 8. dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym profilowany (art. 13 ust. 2 pkt  f RODO).

 

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

3)       Administrator danych może powierzyć Państwa dane osobowe do dalszego przetwarzania:

 1. Podmiotom zapewniającym obsługę prawną

 2. podmiotom obsługującym systemy informatyczne oraz obsługującym sieć telekomunikacyjną Administratora danych,

 3. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną,

 4. podmiotom świadczącym usługi transportowe w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zawartych umów

 5. może przekazać dane osobowe do państwa trzeciego zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt f RODO jedynie w celu wykonania umowy.

 

Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do zawarcia umowy, zaś w przypadku realizacji umowy przez okres równy terminowi wynikającemu z tej umowy, a także w związku z wykonywaniem obowiązków nałożonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa – ustawa o rachunkowości, ustawy podatkowe, rozporządzenie w sprawie reklamacji usług oraz w celach związanych z windykacją naszych należności wynikających z nieopłaconych faktur za świadczone usługi – do czasu przedawnienia roszczeń.

 

Prawa do wglądu w dane osobowe

4)       Przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli przetwarzanie Państwa danych może naruszać przepisy prawa.